Ϻ┘äϺϫϬ┘äϺ┘ü Ï¿┘è┘å Ï╣┘éÏ» Ϻ┘äÏ¿┘èÏ╣ ┘êÏ╣┘éÏ» Ϻ┘äϬ┘êÏ▒┘èÏ»

Ï╣┘éÏ» Ϻ┘äÏ¿┘èÏ╣ ┘èϫϬ┘ä┘ü Ï╣┘å Ï╣┘éÏ» Ϻ┘äϬ┘êÏ▒┘èÏ»Ïî ÏÑÏ░ Ï¿┘è┘å┘àϺ Ï╣┘éÏ» Ϻ┘äÏ¿┘èÏ╣ ÔÇô ┘êÏ╣┘ä┘ë ┘àϺ Ϭ┘ü┘èÏ»┘ç Ϻ┘ä┘àϺϻϮ 489 ┘à┘å ┘éϺ┘å┘ê┘å Ϻ┘ä┘àÏ╣Ϻ┘à┘äϺϬ Ϻ┘ä┘àÏ»┘å┘èÏ® - ┘ç┘ê Ï╣┘éÏ» ┘è┘äϬÏ▓┘à ┘ü┘è┘ç Ϻ┘äϿϺϪÏ╣ Ï¿┘å┘é┘ä ┘à┘ä┘â┘èÏ® Ï┤┘èÏí Ïú┘ê Ï¡┘é ┘àϺ┘ä┘è ÏóÏ«Ï▒ ┘à┘éϺϿ┘ä Ͻ┘à┘å ┘å┘éÏ»┘è ┘èÏ»┘üÏ╣┘ç Ϻ┘ä┘àÏ┤ϬÏ▒┘èÏî ┘üÏÑ┘å Ï╣┘éÏ» Ϻ┘äϬ┘êÏ▒┘èÏ» ┘ç┘ê Ϻ┘äÏ╣┘éÏ» Ϻ┘äÏ░┘è ┘è┘äϬÏ▓┘à ┘ü┘è┘ç Ϻ┘äϬϺϼÏ▒ Ïú┘ê Ϻ┘äÏÁϺ┘åÏ╣ Ï¿Ïú┘å ┘è┘êÏ▒Ï» Ïú┘ê ┘èÏ▓┘êÏ» Ï▒Ï¿ Ϻ┘äÏ╣┘à┘ä Ï¿ÏÁ┘ü┘ç Ï»┘êÏ▒┘èÏ® ┘àϬ┘âÏ▒Ï▒┘ç Ï¿Ï│┘äÏ╣ Ïú┘ê Ï«Ï»┘àϺϬ ┘à┘å ÏÑ┘åϬϺϼ┘ç Ïú┘ê ÏÑ┘åϬϺϼ Ï║┘èÏ▒┘ç Ï¿┘à┘êϺÏÁ┘üϺϬ ┘àϬ┘ü┘é Ï╣┘ä┘è┘çϺ Ï¿┘è┘å Ϻ┘äÏÀÏ▒┘ü┘è┘å Ï¿┘â┘à┘èϺϬ ┘àϡϻϻ┘ç ┘ê┘ü┘è Ïú┘ê┘éϺϬ ┘àϡϻϻ┘ç ϬÏ│┘ä┘à ┘äÏ▒Ï¿ Ϻ┘äÏ╣┘à┘ä Ïú┘ê ┘ä┘åϺϪϿ┘ç ┘ü┘è ┘à┘ê┘éÏ╣ Ϻ┘äÏ╣┘à┘ä ┘àϺ┘ä┘à ┘èϬ┘ü┘é Ï╣┘ä┘ë Ï«┘äϺ┘ü Ï░┘ä┘âÏî ┘êÏ░┘ä┘â ┘à┘éϺϿ┘ä Ͻ┘à┘å Ïú┘ê ÏúϼÏ▒ ┘èÏ»┘üÏ╣┘ç ┘ä┘ç Ï▒Ï¿ Ϻ┘äÏ╣┘à┘ä Ï╣┘ä┘ë ┘üϬÏ▒ϺϬ ┘àϡϻϻ┘ç Ïú┘ê Ï╣┘åÏ» ÏÑ┘åϬ┘çϺÏí Ϻ┘äÏ╣┘éÏ» ┘ê┘àÏñÏ»┘ë Ï░┘ä┘â Ïú┘å Ï╣┘éÏ» Ϻ┘äÏ¿┘èÏ╣ Ï╣┘éÏ» ┘ü┘êÏ▒┘è Ï¿┘è┘å┘àϺ Ï╣┘éÏ» Ϻ┘äϬ┘êÏ▒┘èÏ» Ï╣┘éÏ» Ï▓┘à┘å┘è

((Ϻ┘äÏÀÏ╣┘å ϿϺ┘äϬ┘à┘èÏ▓ Ï▒┘é┘à 176 ┘äÏ│┘åÏ® 2008┘ä┘àϡϺ┘â┘à ϻϿ┘è ϼ┘äÏ│Ï® 11/11/2008))